الدورات التدريبية

Course Image دورة الوقاية من العدوى في إدارة المنشآت والمرافق
اسم المدرب: عبدالله الحبيشي
مـدة الدورة التدريبيـة: يوم 3
تاريخ الدورة: الاثنين، 13 يونيو 2022، 10:12 ص

TOEIC 500 - Online, Free (12/12 Units)

TOEIC 500 là khóa học nhằm giúp các bạn đạt được điểm thi TOEIC 500. Khóa học được thiết kế dựa trên nền tảng của TOEIC 400. Khóa học tiếp tục trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để …
تسجيل
مـدة الدورة التدريبيـة: يوم 3